Contract de comision
Contract de comision | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Contract de comision
08/06/2010

CONTRACT DE COMISION

Exemplu:

CONTRACT DE COMISION
(IMPORT)
Nr. ………………… Data ………………
1.1. S.C. ………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L.,
Cu sediul social in ……………………… str. …………………… nr. ……………… , bloc ……… scara …….., etaj……, apartament …… ,judet/sector …………, inregistrata la oficiul Registrului Comertului ……………………………. , sub nr. ……………. Din ………………. , cod fiscal nr. …………………. Din ………………. , avand contul nr. ……………………………. , deschis la ………………………… existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………………reprezentata de ……………………. , cu functia de …………………………. , cetatean ……………………….. , posesor act de identitate/pasaport …………………….. , in calitate de comitent, si
1.2. S.C. ………………………………………S.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in …………………….. , str. ………………………… nr. ……….., bloc ……….. , scara ……., etaj ……… , apartament ……… , judet/sector …………………… , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………… , sub nr. ……………….. din ……………………. , cod fiscal nr. …………………… din ……………………… , avand contul nr. …………………………… , deschis la ……………………………… , existand si functionand potrivit legislatiei statului ………………. Reprezentata de ………………………….. , cu functia de ……………………….. , cetatean …………………….. , posesor act identitate/pasaport ……………………… , in calitate de comisionar,
Au convenit sa incheie prezentul contract de comision, in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prin prezentul contract, comisionarul se obliga sa procure si sa
livreze, conform instructiunilor comitentului, iar acesta din urma sa
cumpere, o cantitate de ………. Buc./kg./tone de ……….. .
2.2. Produsele specificate la pct. 2.1. sunt de origine ……………. Si nu
prezinta restrictii de vanzare pentru …………… .
III. PRETUL CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de ………….. , incepand
cu data de ………………….. pana la data de ……………………. .
3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin
incheierea, in scris, a unui act aditional, semnat de ambele parti con-
tractante.
IV. VALOAREA CONTRACTULUI
4.1. Pentru prestatiile efectuate, in conformitate cu clauzele contractuale,
comisionarului I se va achita ……..% din suma totala, reprezentand
preturile achitate pentru cumpararea produselor.
4.2. Comisionul de ……..% va fi achitat cu ………….. in termen de cel
mult ……….zile de la preluarea marfii din …………… .
V. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE
5.1. Obligatiile comitentului sunt urmatoarele:
a) sa prezinte comisionarului cererile de import cu indicarea carac-
teristicilor tehnice, a cantitatilor, sortimentelor, calitatii si a altor elemente necesare negocierilor cu partenerii externi, in vederea includerii indicatiilor mai sus mentionate in contractele ce se vor incheia;
b) sa examineze ofertele trimise de comisionar si sa-si defineasca
optiunea privind conditiile tehnice si de calitate, in maximum ………zile de la primirea ofertei;
c) sa avizeze proiectul de contract extern de vanzare-cumparare si
asigure valuta pentru plata pretului marfii si acoperirea cheltuielilor;
d) sa plateasca direct taxele vamale;
e) sa receptioneze marfa;
f) sa-si valorifice dreptul la daune fata de caraus sau fata de furnizorul extern, cand poate dovedi acest lucru.
5.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele:
a) sa negocieze si sa incheie contractul extern de vanzare-
cumparare, sa prezinte comitentului pentru aviz proiectul acestuia
si sa participe la derularea lui;
b) sa emita instructiunile de transport, vamuire si dirijare, organiza-
tiilor de transport specializate;
c) sa asigure marfa pe timpul transportului (dupa caz);
d) sa efectueze formele pentru plata pretului extern;
e) sa acorde asistenta pentru solutionarea reclamatiilor si sa apere
drepturile comitentului in fata organelor arbitrale.
VI. GARANTII
6.1. Marfurile livrate de catre comisionar comitentului vor fi insotite de
certificate de garantie sau de buletine de analiza, in functie de spe-
cificul produselor.
6.2. Termenele de garantie sunt stipulate in anexa nr. …….. la prezentul
contract.
VII. ALTE CLAUZE
7.1. Comisionarul se obliga sa asigure service-ul produselor in termen de
garantie, pe baza pieselor de schimb puse la dispozitie de comitent.
7.2. Comisionarul va incerca sa obtina din partea potentialilor beneficiari
ca termenele de livrare a marfurilor sa coincida sau sa fie cat mai
apropiate de termenele dorite si recomandate de comitent, iar in caz
contrar sa obtina acordul expres al acestuia.
7.3. Marfa va intra in proprietatea comitentului din momentul semnarii
procesului-verbal de predare-primire, intocmit la preluarea marfii in
vama. In maximum …………. Zile lucratoare de la preluarea marfii,
comitentul va intocmi procesul-verbal de receptie a marfii. Un exem-
plar al acestuia va fi remis comisionarului in cel mult ………. De ore
de la intocmire.
7.4. Marfa va fi receptionata de catre comisionar, conform actelor norma-
tive in vigoare si clauzelor contractuale iar, in cazul unor lipsuri can-
titative, va transmite in timp util toate actele necesare comitentului
pentru ca acesta sa intocmeasca reclamatiile catre caraus si/sau
partener.
7.5. Pe durata contractului se poate compensa valoric pe transe, din
marfurile de import, cu echivalent valoric al marfurilor exportate,
numai pe baza unor negocieri distincte, de comun acord al ambelor
parti.
VIII. INVALIDARE PARTIALA
8.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un
efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
8.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature ras-
punderea partii care, din vina sa, a determinat incetarea contractului.
IX. DIVIZAREA CONTRACTULUI
9.1. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract vor
fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continua-
re, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzelor anulate
reprezinta o obligatie esentiala.
In conditiile prevazute la alineatul precedent, sunt considerate
Esentiale urmatoarele obligatii:
…………………………………………………………………………… .
X. RENUNTAREA LA DREPTURI
10.1. Faptul ca ………………………… nu insista pentru indeplinirea
stricta a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna
dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu
inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le doban-
deasca in temeiul prevederilor sale.
XI. CESIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile
prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul
expres, dat in scris de cedent.
Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesio-
Nar in termen de ………. Zile de la data cand cedentul I-a cerut
Acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a con-
Simtit cesiunea contractului.
XII. FORTA MAJORA
12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea
la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total
sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este
definita de lege.
12.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
parti, in termen de ……… (zile,ore), producerea evenimentului si sa
ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
12.3. Daca in termen de ……….. (zile,ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de
plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.
XIII. CLAUZA PENALA
13.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contrac-
tuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa
plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de
…………………………. , astfel: ………………………………………. .
XIV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
14.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor
si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clau-
zelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului
anexa nr. …………… .
XV. NOTIFICARI INTRE PARTI
15.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa
la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului con-
tract.
15.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi trans-
misa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.)
si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
15.3. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se consi-
dera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expe-
diata.
15.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia si modalitatile pre-
vazute la alineatele precedente.
XVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
16.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale
amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie
A Romaniei, conform regulamentului sau.
XVII. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, faraa mai fi necesara
interventia unui/unei tribunal arbitral-instante judecatoresti, in cazul
in care una dintre parti:
– nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ….
Din prezentul contract;
– este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost
declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul
contract fara acordul celeilalte parti;
– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata
printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
Sau
– in termen de ………. Zile de la data primirii notificarii prin care I
s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin.
17.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ……. Zile inainte de
data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
17.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obli-
gatiilor deja scadente intre partile contractante.
17.4. Prevederile prezentului …………………………………………………..
nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat inceta-
rea contractului.
XVIII. CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
incheiat intre partile contractante.
18.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte inte-
granta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
18.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de
partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executa-
rea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu
inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
18.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ……………..
exemplare, din care ………… astazi ……………………. , data
semnarii lui.
COMITENT, COMISIONAR,
REPREZENTANTI LEGALI REPREZENTANTI LEGALI
..………………………………. …………………………………
ANGAJAMENT
Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre ………………………… si ……………………………………. Si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. ……………… , din ………………. .
I. Obiect
1. Informatiile pe care le obtine ………………………………………………..
Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a) situatia financiara;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a ………………………… .
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au
Pus sau se vor pune la dispozitia …………………………………………. .
II. Sfera circulatiei informatiilor
4. ………………………………………………………………………………….
poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre
cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii,
Contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatii confidentiale, cu exceptia cazului in care ………………………………………………………………………………..
Aproba in scris aceasta posibilitate.
6. …………………………………………………………………………………..
va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.
III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este …………………….. , in afara de
Cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ………… zile
Inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.
IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la
Plata unor despagubiri astfel: …………………………………………… .
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la
………………………………. ;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris
pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la dat dezvaluirii ei;
e) ………………….. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia
V. Incetarea angajamentului
11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12. La data incetarii lui. Informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a incheiat in ………. Exemplare, din care ……………………………. , astazi ………………….. .
SEMNATURILE PARTILOR
………………………………..
………………………………..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *