Contract de inchiriere
Contract de inchiriere | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Contract de inchiriere
13/02/2010

CONTRACT DE INCHIRIERE

Un contract de inchiriere se realizeaza intre doua parti: locator si locatar.
Contractul de inchiriere are ca scop darea in folosinta de catre locator si luarea in chirie de catre locatar a unui bun imobil.
Intr-un contract de inchiriere sunt precizate printre altele: durata contractului, pretul si modalitatea de plata cat si obligatiile partilor.

Exemplu:

Contract de inchiriere

I. PARTILE CONTRACTANTE:
1. ___________________, domiciliat in ______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATOR,
si
2. ___________________, domiciliat in _______________, jud. ______________, str. ___________________, nr. ___, ap ___, identificat prin ____ seria ____ nr ___________, in calitate de LOCATAR.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI:
1.   Obiectul prezentului contract il constituie darea de catre LOCATOR si luarea in chirie de LOCATAR a imobilului situat in _____________, constand in ________________________, cu destinatia _________________________________________, pentru care proprietarul prezinta un extras C.F.
2.   Predarea imobilului de catre LOCATOR se face ____________________________, orice modificare facandu-se respectand structura de rezistenta si cu acordul scris al proprietarului.
III. DURATA CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este cu incepere de la data de ________________, pana la data de ________________, cu posibilitati de prelungire.
IV. PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA
1.   Pretul chiriei, respectiv chiria lunara pentru folosirea imobilului este de _________________________.
2.   Plata chiriei se va face lunar, numerar cel mai tarziu pana la data de 5 a lunii pentru luna in curs.
3.   Neplata in termen a chiriei datorate obliga pe LOCATAR la achitarea de penalitati de intarzaiere de 1% pe zi, aplicate asupra sumei datorate, iar LOCATORUL isi rezerva dreptul de a cere rezilierea unilaterala a contractului pe motive de neplata si plata de daune interese in termen de 20 (douazeci) zile de la neplata chiriei precum si evacuarea silita a LOCATARULUI.
V. OBLIGATIILE LOCATORULUI
1.   Mentinerea starii tehnice bune a imobilului in vederea unei folosinte optime;
2.   Sa prezinte actele de proprietate si sa asigure linistita folosinta imobilului inchiriat.
VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI
1.   Sa respecte destinatia imobilului inchiriat, orice schimbare a destinatiei fiind posibila doar cu acordul scris si prealabil al LOCATORULUI;
2.   Sa plateasca chiria cu respectarea dispozitiilor pct. IV;
3.   Sa intretina in buna stare de functionare imobilul inchiriat;
4.   Sa predea spatiul in conditiile initiale prevazute in prezentul contract, la data incetarii rapoartelor contractuale, indiferent de modul in care acestea au incetat;
5.   Toate cheltuielile aferente spatiului inchiriat (apa, gaz, curent, etc..,) vor fi achitate integral de catre LOCATAR.
VII. REZILIEREA CONTRACTULUI
1.   Prin acordul partilor;
2.   Prin neachitarea la timp a datoriilor de catre LOCATAR catre furnizori si catre LOCATOR.
VIII. FORTA MAJORA
Partile sunt exonerate de raspunderile derivand din prezentul contract in situatia producerii unor evenimente considerate de Legea Romana cazuri de forta majora. Cazul de forta majora se dovedeste si se comunica celeilalte parti conform Legii.
IX. ALTE CLAUZE
1. Orice litigii care nu pot fi solutionate de parti pe cale amiabila vor fi remise instantelor judecatoresti ale Municipiului Cluj-Napoca sau solutionate de Curtea de Arbitraj a Romaniei ce functioneaza pe langa Camera de Comert si Industrie;
2. Orice modificare a clauzelor prezentului contract se va face prin acte aditionale semnate de ambele parti;
Contractul a fost incheiat la Cluj-Napoca, azi ________________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
LOCATOR                                                                                             LOCATAR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *